تراس سبز

تراس سبز

تراس، در تعریف امروز زندگی شهری و آپارتمان نشینی به فضایی مصطح شده که مسقف است و فقط از یک طرف با هوای آزاد بطور
مستقیم در ارتباط میباشد.
پیشتر، اینگونه فضاها به انباری تبدیل میشده و هیچ استفاده بهینه ای از آنها به عمل نمیآمد اما امروزه، خوشبختانه این آگاهی در بین مردم بوجود آمده و ایشان را ملزم به استفاده بهتری کرده.
بهترین فضا برای ورود نور و هوای آزاد، و در شرایط بهتر و ابعاد بزرگتر فرصتی شده برای ایجاد فضای سبز، مکانی برای دور هم نشینی با تعداد کم و استراحتهای تابستانه و یا زمستانه.
شرکت دیوار سبز ایران مفتخر است با داشتن آگاهی، دانش و هنر خود، تراس های واحد های آپارتمانی و یا ویلایی شما را به بهترین
فضا جهت رسیدن به آرامش مهیا کند