دیوار سبز

دیوار سبز

دیوار سبز، دیوار آزاد یا ایستاده ای است که به طور نسبی یا به طور کامل با پوشش گیاهی پوشیده شده است.

دیوارهای سبز بسیار با شکوه هستند؛ کاربرد آنها در بامهای سبز نمای دلنشینی را ایجاد می نماید .

که صرف نظر از مزایای زیست محیطی اش، همگان می توانند از آن لذت ببرند.

کاربرد آن در بارم های سبز محدود نشده و تقریبا میتوان گفت در همه فضاهای داخلی و خارجی ساختمانها مورد استفاده قرار میگیرد.