فضای سبز

فضای سبز

فضای سبز، نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوششهای گیاهی انسان- ساخت است که با گونه های های متنوع و مختلف گیاهی پوشش داده شده است .

بطوری که منجر به اثر گذاری در کاهش آلودگی های صوتی، شیمیایی، گرد و غبار، افزایش اکسیژن موجود در هوا، تلطیف هوا، افزایش رطوبت، و در نهایت افزایش سطح سلامت روانی و کیفیت زندگی شهروندان شود.
بیان دیگر فضای سبز در کنار اسکلت فیزیکی شهر تعیین کننده اندام و به طور کلی سیمای شهر است.